โครงสร้างผู้บริหาร

 

 

 

 

         

 

 

                          

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                                

ดร.แสงศรี จิยะจันทร์
กรรมการบริหาร

คุณเจตต์ชัญญา  บุญเฉลียว
กรรมการบริหาร

คุณเสาวลักษณ์ ฉัตรลมัย
กรรมการบริหาร

 

 

 

 

 

 

ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
กรรมการผู้จัดการ