จัดตั้งครัวกลาง เพื่อกระจายสินค้า

จัดตั้งครัวกลาง เพื่อกระจายสินค้า