สมัครงาน


  พื้นที่ใส่คำเิชิญชวนให้ร่วมทำงานกับเรา "    

           
    

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีมอเตอร์ไซด์ของตนเอง
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีบุคคลค้ำประกัน
หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • รับเช็ค วางบิล
 • ยื่นแบบภาษี ประกันสังคม
 • อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

 

        

ผู้จัดการ (สาขาเอกมัย) 

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/ หญิง อายุ 22 -35 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 0-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ , ปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • - รับผิดชอบการบริหารงานเบื้องต้น - และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operations Standard) เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100 %
            
   

เจ้าหน้าที่ payroll

 

 คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำเงินเดือนและงานบุคคล-ธุรการ 1-2 ปี มีความรู้กฏหมายแรงงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน Bplus ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ทำเงินเดือนพนักงาน
 • time Attendance
 • ภงด.1, ประกันสังคม ประจำเดือน
 • จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน และเอกสารงานบุคคล
 • ภงด.1ก. , 50ทวิ, กองทุนเงินทดแทน ประจำปี
 • อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   

เจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาและฝึกอบรม 

 

 คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อาย 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มี service mind, รักความก้าวหน้า
หน้าที่รับผิดชอบ
 • งานด้านการสรรหาว่าจ้างบุคคลากร
 • งานด้านฝึกอบรม
 • อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
           
   

เจ้าหน้าที่การเงิน 

 

 คุณสมบัติ

 • หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษี, การเงิน และบัญชีลูกหนี้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • ทำงานเป็นทีม รักความก้าวหน้า
 • หากใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป formula ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำใบสำคัญรับ และบันทึกบัญชีรายได้จากการขาย
 • ตรวจสอบการโอนเงินยอดขายของร้านสาขาทุกวัน
 • สรุปยอดขายแยกประเภท เช่น Barter Card, Voucher, Smart Purse เป็นต้น
 • ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
 • ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของสาขา และกระทบยอดกับ Bank Statement ของธนาคารทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อยื่นภาษี ภ.พ.30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   

ผู้จัดการฝึกหัด จำนวนมาก

 

 คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มี Service Mind
 • สามารถทำงานได้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล
 • หากมีประสบการณ์การทำงานร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • บริหารในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ปัญหา, อุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ปัญหาและป้องกัน
 • บริหารยอดขาย, Food Cost, Inventory, Local Store Marketing